fbpx

041-516-760
sola@art-tecaji.com
NOVI TERMINI
VPIS V TEČAJ
DARILNI BON

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletne strani in njenih vsebin ter storitev ali produktov, ki jih ponuja Zavod za izobraževanje, kulturo in likovno vzgojo (ZIKLV), Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana, davčna številka: 38615843, matična številka: 3587533000 kot lastnik spletne strani (v nadaljevanju ZIKLV), razen če posebna pogodba določa drugače.

Splošni pogoji zavezujejo vse vrste uporabnikov in plačnikov storitev ZIKLV. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani ZIKLV: art-tecaji.com in so sestavni del naročniških oziroma storitvenih razmerij med ZIKLV in uporabniki.

ZIKLV prav tako ne odgovarja za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi tehničnih težav oziroma nezmožnosti uporabe spletne strani.

Splošni pogoji ZIKLV so v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Uporabo spletne strani se šteje kot soglasje uporabnika spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe.

CENE

Vse cene so označene v evrih (EUR). DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (ZIKLV ni davčni zavezanec).

Veljavna cena je cena produkta v trenutku oddaje naročila oziroma prijave na tečaj.

VSEBINA SPLETNE STRANI IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

ZIKLV se z vso skrbnostjo trudi za delovanje spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali ga kadar koli preneha dopolnjevati brez kakršnega koli predhodnega obvestila in ne prevzema nobene odgovornosti za obnovo spletnega mesta.

Vsa besedila, slike in druge vsebine, prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil ZIKLV. ZIKLV ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, spletnega mesta ali zaradi napačnega razumevanja vsebin spletnega mesta.

Intelektualna lastnina na spletnem mestu, z znamkami in avtorskimi deli vred, je zaščitena. Podatki s spletne strani ne smejo biti uporabljeni ali prikazani brez izrecnega dovoljenja ZIKLV.

ZIKLV prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe na spletni strani objavljenih vsebin ali nezmožnosti dostopa do spletne strani.

VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE

ZIKLV znamka art:tečaji je varovana kot blagovna znamka in zaščitena na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo – Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino. Zaščita vključuje tudi vse logotipe in znake ZIKLV.

Uporaba znaka, blagovne znamke in imena art:tečaji je dovoljena le s predhodnim dovoljenjem ZIKLV.

VPIS V TEČAJ

Uporabnik z oddajo obrazca za vpis v tečaj sprejme ponudbo ZIKLV za izvedbo tečaja v skladu s splošnimi pogoji. Z oddajo obrazca (s klikom na »POŠLJI«) uporabnik z ZIKLV sklene pogodbo. Po oddaji obrazca uporabnik na elektronski naslov, ki ga je navedel na obrazcu, prejme obvestilo s potrditvijo naročila. Nato mu ZIKLV izda račun in mu ga pošlje na način, določen v splošnih pogojih uporabe.

Od trenutka sklenitve pogodbe se cene in drugi pogoji ne spreminjajo več in veljajo za obe stranki. Za uporabnika se šteje oseba, kot je predstavljena s podatki navedeni ob oddaji naročila. Poznejše spreminjanje podatkov ni mogoče. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno pri ZIKLV. Uporabnik lahko zahtevo za kopijo svojega naročila pošlje na elektronski naslov sola@art-tecaji.com.

Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za fizične, le da uporabnik izbere možnost »račun za podjetje«.

ZIKLV si pridržuje pravico, da pri nekaterih tečajih omeji število prostih mest.

NAČIN PLAČILA

Plačilo je potrebno poravnati z nakazilom na bančni račun ZIKLV. Podatke o plačilu prejme uporabnik ob vpisu v tečaj. Plačilo je pogoj za udeležbo.

Uporabnik prejme račun na elektronski naslov, ki ga je sporočil ob vpisu. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred vpisom v tečaj. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

V primeru unovčenja darilnih bonov se upoštevajo posebni pogoji, ki veljajo za unovčenje darilnih bonov, kot so navedeni na darilnih bonih. Izplačilo gotovine ali kasnejši obračun darilnega bona za prejšnja naročila nista možna.

PRITOŽBE IN SPORI

Uporabnik lahko pritožbo zoper ZIKLV ali opravljene storitve kadarkoli pošlje na elektronski naslov sola@art-tecaji.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Vse morebitne spore si bo ZIKLV prizadeval reševati sporazumno. ZIKLV ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki jih lahko potrošniki sprožijo v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIRPS). To pomeni, da se morebitni spori rešujejo pred pristojnim sodiščem. ZIKLV v skladu s četrtim odstavkom 32. člena ZIRPS objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov.

Če takšna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje vseh sporov pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

ODGOVORNOST ZA NAPAKE

1. BLAGO

ZIKLV mora uporabniku, ki je fizična oseba (potrošniku), blago izročiti v skladu  s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna, kadar:

 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali promet,
 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo potrošnik kupuje, ki pa je bila ZIKLV znana oziroma bi ZIKLV morala biti znana,
 • stvar nima lastnosti ali odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane ali
 • je ZIKLV izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju izjav o značilnostih blaga, ki je jih je dal ZIKLV. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po tem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v šestih mesecih od izročitve.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz stvarne napake, če o napaki obvesti ZIKLV v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in omogočiti ZIKLV, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki potrošnik sporoči na elektronski naslov sola@art-tecaji.com. V ta namen lahko potrošnik uporabi obrazec za prijavo stvarne napake.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil ZIKLV o napaki, ima pravico od ZIKLV zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Potrošnik ne more uveljavljati svojih zakonskih pravic z naslova stvarne napake, če so stvarne napake neznatne in ne vplivajo na rabo oz. običajne lastnosti izdelka ter izdelek še vedno lahko uporablja skladno z opisom.

Stroške vračila v primeru vrnitve izdelka zaradi stvarne napake, krije ZIKLV.

2. STORITVE

Če je bila storitev opravljena nepravilno, ima potrošnik pravico od ZIKLV zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

Roki, ki so določeni za odgovornost ZIKLV za stvarne napake na blagu, se smiselno uporabljajo tudi za ZIKLV kot izvajalca storitve.

ODPOVED TEČAJA in PRAVICA DO ODSTOPA in ODPOVED TEČAJA

1. PRAVICA DO ODSTOPA

Uporabnik, ki je fizična oseba, ima pravico, da v 14 dneh od prijave na tečaj ZIKLV sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstop od pogodbe uporabnik sporoči na e-naslov ZIKLV: sola@art-tecaji.com. V ta namen lahko uporabnik uporabi tudi odstopni obrazec. Odpoved začne učinkovati, ko uporabnik poda pisno sporočilo o odstopu od pogodbe.

ZIKLV že prejeti plačilo vrne uporabniku na njegov trr v roku 14 dni od prejema obvestila o odstopu od pogodbe oziroma vračilu vseh gradiv.

Po odstopu od pogodbe mora uporabnik najkasneje v 14 dneh ZIKLV na njegov naslov vrniti prejeto gradivo. Uporabnik mora gradivo vrniti nerabljeno in nepoškodovano. V nasprotnem primeru uporabnik odgovarja za znižanje vrednosti gradiva oziroma za škodo, ki jo s tem povzroči ZIKLV.

Uporabnik v primeru odstopa od pogodbe znotraj 14-dnevnega odstopnega roka nosi poštne stroške vračila gradiv.

Uporabnik s prijavo na tečaj izjavlja, da razume in se strinja, da v primeru prijave na tečaj v času, ko še teče rok, v katerem je mogoče odstopiti od pogodbe, prijava šteje kot konkludentno soglasje, da se opravljanje storitev začne pred potekom roka za uporabnikov brezplačni odstop.

Ne glede na pravico do odstopa mora uporabnik plačati tiste storitve, ki so bile že opravljene. Če uporabnik odstopi od pogodbe po tem, ko se je strinjal, da se z izvajanjem storitve prične znotraj 14-dnevnega odstopnega roka, se zavezuje plačati znesek, ki je sorazmeren z opravljeno storitvijo do odstopa. Sorazmerni del se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe o opravljanju storitev. Stroški gradiv (skripte in drugega gradiva) se zaračunajo po tržnih cenah, če jih je uporabnik že uporabljal ali jih ni vrnil.

2. ODPOVED S STRANI UPORABNIKA po roku za odstop

Odjavo od tečaja mora uporabnik sporočiti ZIKLV pisno po elektronski pošti na elektronski naslov sola@art-tecaji.com najkasneje pet dni pred začetkom tečaja.

V primeru odpovedi tečaja do pet dni pred začetkom tečaja je uporabnik dolžan poravnati administrativne stroške v višini 20,00 EUR. Morebitno preostalo razliko plačila uporabnik prejme na svoj TRR v roku 8 dni od pisne odjave v dogovorjenem roku. V primeru kasnejše odpovedi, ne obiskovanja tečaja oziroma odjave pisno ne pošlje, uporabnik do vračila plačila ni upravičen.

V primeru odpovedi tečaja mora uporabnik najkasneje v 14 dneh ZIKLV na njegov naslov vrniti prejeto gradivo. Uporabnik mora gradivo vrniti nerabljeno in nepoškodovano. V nasprotnem primeru uporabnik odgovarja za znižanje vrednosti gradiva oziroma za škodo, ki jo s tem povzroči ZIKLV.

3. ODPOVED S STRANI ZIKLV

ZIKLV si pridržuje pravico spremembe termina ali odpovedi tečaja zaradi nepredvidenih dogodkov, ki jih ne more nadzorovati.

ZIKLV si tudi pridržuje pravico, da v primeru premajhnega števila vpisanih uporabnikov tečaj odpove oziroma preloži.

V primeru odpovedi tečaja s strani ZIKLV ima uporabnik pravico do vračila sorazmernega plačila za vsako odpovedano uro oziroma možnost, da ta znesek prenese na prihodnje tečaje, ki se obračunajo po ceni na novo izbranega tečaja.

Splošni pogoji poslovanja so bili spremenjeni in veljajo od 10. decembra 2021.

Uporabljamo piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjim brskanjem po tem spletnem mestu privolite v njihovo nadaljnjo uporabo. O piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close